Первая музыкальная соцсеть "На Завалинке".

13
Ссылка на пост Комментарии (4)
75 лет со дня рождения Валерия Владимировича Ободзинского

http://tunnel.ru/post-74-goda-so-dnya-rozhdeniya-valeriya-vladimirovicha-obodzinskogo

 • v.v.obodzinskiy
11
Ссылка на пост Комментарии (1)
83 года со дня рождения Ады Адамовны Якушевой

http://tunnel.ru/post-82-goda-so-dnya-rozhdeniya-ady-adamovny-yakushevojj

 • a.a.yakusheva
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
98 лет со дня рождения Алексея Тихоновича Сергеева

http://tunnel.ru/post-97-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-bas-narodnogo-artista

 • a.t.sergeev
3
Ссылка на пост Комментарии (16)
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
127 лет со дня рождения Владимира Сергеевича Розинга

http://tunnel.ru/post-126-let-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-pevca-tenor-vladimira-sergeevicha

 • v.s.rozing
5
Ссылка на пост Комментарии (2)
197 лет со дня рождения Александра Николаевича Серова

http://tunnel.ru/post-196-let-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-kompozitora-aleksandra-nikolaevicha

 • a.n.serov
5
Ссылка на пост Комментарии (3)
120 лет со дня рождения Розы Понсель (Rosa Ponselle)

http://tunnel.ru/post-119-let-so-dnya-rozhdeniya-amerikanskojj-pevicy-soprano-pedagoga

 • rosa-ponselle
4
Ссылка на пост Комментарии (2)
100 лет со дня рождения Николая Дмитриевича Ворвулёва !!!!!!!!!!

http://tunnel.ru/post-99-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-bariton-narodnogo

 • n.d.vorvulov
7
Ссылка на пост Комментарии (1)
94 года со дня рождения Виктора Алексеевича Крутецкого

http://tunnel.ru/post-93-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-viktora-alekseevicha

 • v.a.krutetskiy
8
Ссылка на пост Комментарии (1)
95 лет со дня рождения Юрия Давыдовича Левитанского

http://tunnel.ru/post-94-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-yuriya-davydovicha

 • yu.d.levitanskiy
12
Ссылка на пост Комментарии (1)
96 лет со дня рождения Арно Арутюновича Бабаджаняна

http://tunnel.ru/post-95-let-so-dnya-rozhdeniya-arno-arutyunovicha-babadzhanyana

 • a.a.babadjanyan
6
Ссылка на пост Комментарии (1)
126 лет со дня рождения Николая Семёновича Голованова

http://tunnel.ru/post-125-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-dirizhjora-pianista-kompozitora

 • n.s.golovanov
4
Ссылка на пост Комментарии (7)
9
Ссылка на пост Комментарии (1)
106 лет со дня рождения Анатолия Владимировича Софронова

http://tunnel.ru/post-105-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pisatelya-poehta-dramaturga

 • a.v.sofronov
9
Ссылка на пост Комментарии (1)
106 лет со дня рождения Александра Александровича Владимирцова

http://tunnel.ru/post-105-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-dirizhjora--22147

 • a.a.vladimirtsov
11
Ссылка на пост Комментарии (2)
111 лет со дня рождения Виктора Николаевича Кнушевицкого

http://tunnel.ru/post-110-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-ehstradnogo-i-dzhazovogo

 • v.n.knushevitskiy
11
Ссылка на пост Комментарии (1)
117 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского

http://tunnel.ru/post-116-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-mikhaila-vasilevicha

 • m.v.isakovskiy
3
Ссылка на пост Комментарии (1)
119 лет со дня рождения Александра Ильича Безыменского

http://tunnel.ru/post-118-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-aleksandra-ilicha

 • a.i.bezyimenskiy
10
Ссылка на пост Комментарии (6)
124 года со дня рождения Оскара Давыдовича Строка

http://tunnel.ru/post-123-goda-so-dnya-rozhdeniya-oskara-davydovicha-stroka

 • o.d.strok
3
Ссылка на пост Комментарии (1)
124 года со дня рождения Ивана Павловича Бурлака

http://tunnel.ru/post-123-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-pevca-bariton-narodnogo

 • i.p.burlak