Музыкальная соцсеть "На Завалинке".

3
Ссылка на пост Комментарии (5)
4
Ссылка на пост Комментарии (5)
84 года со дня рождения Владимира Петровича Ферапонтова

http://tunnel.ru/post-83-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-aktjora-teatra-i-kino-pevca

 • v.p.ferapontov
8
Ссылка на пост Комментарии (1)
100 лет со дня рождения Нины Афанасьевны Сазоновой !!!!!!!!!!

http://tunnel.ru/post-99-let-so-dnya-rozhdeniya-narodnojj-artistki-sssr-niny-afanasevny

 • n.a.sazonova
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
118 лет со дня рождения Степана Петровича Щипачёва

http://tunnel.ru/post-117-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-stepana-petrovicha

 • s.p.schipachov
6
Ссылка на пост Комментарии (3)
145 лет со дня рождения Александра Николаевича Скрябина

http://tunnel.ru/post-144-goda-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-kompozitora-i-pianista-aleksandra

 • a.n.skryabin
11
Ссылка на пост Комментарии (1)
106 лет со дня рождения Николая Афанасьевича Крючкова

http://tunnel.ru/post-105-let-so-dnya-rozhdeniya-nikolaya-afanasevicha-kryuchkova

 • n.a.kryuchkov
2
Ссылка на пост Комментарии (7)
4
Ссылка на пост Комментарии (1)
95 лет со дня рождения Юзефа Янушевича Принцева

http://tunnel.ru/post-94-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-dramaturga-poehta-yuzefa

 • yu.ya.printsev
3
Ссылка на пост Комментарии (1)
137 лет со дня рождения Николая Карловича Метнера

http://tunnel.ru/post-136-let-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-kompozitora-pedagoga-nikolaya

 • n.k.metner
8
Ссылка на пост Комментарии (2)
307 лет со дня рождения Джованни Баттисты Перголези (Giovanni Battista Pergolesi)

http://tunnel.ru/post-306-let-so-dnya-rozhdeniya-italyanskogo-kompozitora-skripacha

 • dj.b.pergolezi
10
Ссылка на пост Комментарии (1)
80 лет со дня рождения Станислава Ивановича Пожлакова

http://tunnel.ru/post-79-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-stanislava-ivanovicha

 • s.i.pojlakov
7
Ссылка на пост Комментарии (2)
100 лет со дня рождения Михаила Давыдовича Львова !!!!!!!!!!

http://tunnel.ru/post-99-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-mikhaila-davydovicha-lvova

 • m.d.lvov
11
Ссылка на пост Комментарии (3)
81 год со дня рождения Николая Михайловича Рубцова

http://tunnel.ru/post-80-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-nikolaya-mikhajjlovicha

 • n.m.rubtsov
6
Ссылка на пост Комментарии (4)
128 лет со дня рождения Тито Скипы (Tito Schipa)

http://tunnel.ru/post-127-let-so-dnya-rozhdeniya-italyanskogo-pevca-tenor-kompozitora

 • tito-skipa
4
Ссылка на пост Комментарии (2)
180 лет со дня рождения Милия Алексеевича Балакирева

http://tunnel.ru/post-179-let-so-dnya-rozhdeniya-russkogo-kompozitora-pianista-dirizhjora

 • m.a.balakirev
7
Ссылка на пост Комментарии (3)
92 года со дня рождения Ирины Константиновны Архиповой

http://tunnel.ru/post-91-god-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-pevicy-mecco-soprano-pedagoga

 • i.k.arhipova
3
Ссылка на пост Комментарии (5)
5
Ссылка на пост Комментарии (2)
88 лет со дня рождения Галины Алексеевны Каревой

http://tunnel.ru/post-87-let-so-dnya-rozhdeniya-sovetskojj-pevicy-mecco-soprano-narodnojj

 • g.a.kareva
9
Ссылка на пост Комментарии (1)
92 года со дня рождения Вениамина Ефимовича Баснера

http://tunnel.ru/post-91-god-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-kompozitora-narodnogo-artista--11704

 • v.e.basner
5
Ссылка на пост Комментарии (1)
124 года со дня рождения Антона Ильича Пришельца

http://tunnel.ru/post-123-goda-so-dnya-rozhdeniya-sovetskogo-poehta-antona-ilicha-prishelca

 • a.i.prishelets